Jak rozlišit svědomí od zúskostňujícho vnitřního kritika

Vývoj názorů na svědomí a superego

Pohled na svědomí a superego (svědomí či vnitřní kritik) se v průběhu historie vyvíjel a proměňoval, prošel si křivolakou cestou. Původně mezi těmito dvěma pojmy neviděli odborníci žádný zásadní rozdíl – shodovali se, že jde o jeden vnitřní hlas, který nás hodnotí a kontroluje. Postupem času však filozofové, psychologové a psychoanalytici začali tyto pojmy více rozlišovat a přehazovali si je mezi sebou jako horký brambor. Dodnes se názory na svědomí a superego různí.

Ve starověku bylo svědomí ztotožňováno s morálním úsudkem a sebeúctou. Filozofové jako Platón a Aristotelés ho vnímali jako klíčovou součást duše, která nám pomáhá rozlišovat pravdu od lži a dobro od zla.

V moderní době pak Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, představil pojem „superego“ jako jednu ze tří složek lidské psychiky (vedle „ega“ a „id“). Chápal ho jako vnitřní instanci, která v nás zastupuje morální a hodnotový systém společnosti. Freud také považoval svědomí za součást superega, konkrétně za jeho trestající aspekt, který nás nutí cítit vinu, když se naše chování odchyluje od zavedených norem. 

Postupně se však začal prosazovat jiný pohled – že svědomí a superego jsou odlišné fenomény. Psychologové jako Carl Jung a Heinz Kohut zdůrazňovali autonomní roli svědomí. Další teoretici začali vnímat svědomí jako širší koncept zahrnující introspekci a sebereflexi, nejen morální odsouzení. To vedlo k rozlišení svědomí jako hlubší osobní a prožitkové složky vnitřního světa, a superega jako specifické struktury dle Freudova modelu.

Definice v dnešní době

Dnes je běžné chápat svědomí a superego jako dva propojené, ale odlišné aspekty lidské psychiky. Svědomí je vnitřní morální kompas, který nám pomáhá rozlišovat dobro od zla a řídí se našimi vlastními hodnotami a principy. Superego naopak reprezentuje internalizované normy a pravidla společnosti a trestá nás za jejich porušení. Na rozdíl od superega se svědomí v nás může ozývat i po činech, které společnost schvaluje.

Svědomí je prožitek, který nás vede k tomu, co je správné, a odrazuje od nesprávného. Je to pocitově zvnitřněná morálka, která řídí naše chování podle našich vlastních hodnot a principů. Je spojeno s emocemi jako vina, stud a další, které nás intuitivně motivují k morálnímu jednání. Hlavními projevy svědomí jsou: pocit viny a studu, morální kompas, introspekce, empatie a soucit.

Superego naproti tomu funguje jako hlas vnitřního kritika, který nás nutí podřizovat se společenským pravidlům a očekáváním, ať už s nimi souhlasíme nebo ne. Superego nás nutí k sebekritice a trestu, i když jsme jednali v souladu se svědomím. Projevy superega jsou: kritický a striktní vnitřní hlas, pocit viny, strach z trestu a perfekcionismus.

Vznik svědomí a superega

Svědomí se začíná formovat už v raném dětství, kolem 2. roku života, kdy si dítě začíná uvědomovat vlastní emoce a emoce druhých. Jeho vývoj je celoživotní a ovlivňují ho osobní zkušenosti a změny hodnot. Důležitou roli hraje napodobování rodičů a pečujících osob, ke kterým se dítě identifikuje, ale také učení se morálním normám a principům a prožívání emocí jako vina a stud. Později se svědomí stává autonomnější a více reflektuje individuální hodnoty jedince.

Superego (vnitřní kritik) se také utváří v dětství, podle Freuda začíná vznikat během fáze tzv. Oidipova komplexu kolem pátého roku života, kdy dítě internalizuje normy a pravidla společnosti, která se učí od svých rodičů (zejména od rodiče stejného pohlaví). Jde spíše o vnímání odměn za dodržování pravidel a trestů za jejich porušování, než o přímé napodobování. Někteří odborníci hovoří o superegu jako o identifikaci s agresorem. Vývoj superega je více podmíněn sociálním prostředím a výchovou.

Funkce svědomí a superega

Svědomí nám pomáhá rozlišovat dobro od zla a jednat v souladu s našimi vlastními hodnotami a principy. Podporuje naše morální chování a motivuje nás k etickému jednání. Umožňuje nám dělat uvědomělá a zodpovědná rozhodnutí. Pomáhá nám budovat zdravé a smysluplné vztahy s druhými a přispívá k našemu psychickému a duševnímu blahu.

Superego naproti tomu internalizuje společenské normy a pravidla. Pomáhá nám začlenit se do společnosti a chrání nás před negativními důsledky jejich porušení. Může nás motivovat k dosahování cílů a plnění povinností. Dodává nám pocit jistoty a stability díky dodržování zavedených pořádků.

Je důležité, aby svědomí a superego fungovaly v rovnováze. Pokud převládá superego, může to vést k rigidnímu dodržování pravidel, perfekcionismu a nadměrné sebekritice. Pokud je naopak příliš slabé svědomí, může nám chybět morální kompas a schopnost rozlišovat dobro od zla.

Je důležité, aby svědomí a superego fungovaly v rovnováze. Pokud je superego příliš silné, může vést k rigidnímu dodržování pravidel, perfekcionismu a nadměrné sebekritice. Pokud je naopak svědomí příliš slabé, můžeme mít potíže s rozlišováním dobra od zla a s dodržováním morálních norem.

Jak může pochopení svědomí a superega pomoci při úzkostech

Úzkosti často pramení z pocitů nejistoty a strachu z očekávání vnějšího tlaku. Superego může být zdrojem úzkostí, protože nás nutí dodržovat často přísné a neúprosné společenské normy a očekávání, tlačí nás k perfekcionismu a trestá nás za každou sebemenší chybu. Když jsme na vlastní chyby přehnaně citliví, máme potom obavy z odmítnutí nebo z toho, že způsobíme zklamání. Přivozujeme si stres a snižujeme si sebevědomí.

Mnoho lidí s úzkostmi také nemá dobrý vhled do toho, co je hlas jejich svědomí a co kritický hlas superega. Uvědomění si, že superego může být někdy až příliš striktní a nerealistické, může být prvním krokem k jeho oslabení.

Cílem je naučit se rozlišovat hlas svědomí, který nás vede k dobrému a zodpovědnému jednání, od přísného kritického hlasu superega. To může pomoci zmírnit úzkosti, kultivovat soucit a laskavost k sobě samému a posílit tak celkovou duševní pohodu.

Jak rozpoznat hlas vnitřního kritika

V běžném životě může být obtížné rozlišit, zda nás ovlivňuje hlas svědomí nebo superega (vnitřního kritika). K jejich rozlišení můžete věnovat pozornost následujícím znakům:

Tón vnitřního hlasu: Svědomí se vyznačuje jemným a láskyplným tónem, zatímco superego je spojeno s přísným a kritickým tónem. Vnitřní kritik má podrývající a destruktivní hlas, který věci příliš zjednodušuje a má tendenci se neustále opakovat. Někdy jako kdyby jím promlouvalo vzteklé terorizované dítě.

Zdroj: Hlas superega přichází jakoby zvenčí a je podobný rodiči nebo učiteli, který na nás ukazuje prstem. Na druhé straně svědomí se zabývá tím, co je v jádru správné a co ne. Je založeno na lásce dítěte k člověku, který ho miloval a pečovalo něj. 

Zaměření: Svědomí se zaměřuje na to, co je dobré a správné, zatímco superego se soustředí na to, co je špatné a co je třeba napravit.

Motivace: Svědomí je motivováno touhou konat dobro a jednat čestně, zatímco superego je motivováno potřebou vyhovět vnějším očekáváním a vyhnout se trestu, nebo chce za každou cenu získat uznání.

Důsledky: Vnitřní kritik neodpouští, je sadistický a tyranský, zatímco svědomí je milující a odpouštějící, i když nás může svým tichým hlasem neodbytně hlodat. Vnitřní kritik pracuje se strachem, zatímco svědomí s láskou. 

Sebereflexe: Svědomí spíše podněcuje k sebereflexi a introspekci, zatímco superego může vést k sebekritice a pochybnostem o sobě samém.

Podtrženo sečteno

Rozdíl mezi svědomím a superegem spočívá v jejich povaze, funkci a dopadu na náš život. Svědomí je pozitivní a konstruktivní síla, která nás vede k dobrému chování v souladu s našimi vlastními hodnotami a principy. Superego naproti tomu představuje negativní a kritickou sílu, která prosazuje společenské normy a pravidla.

Pokud trpíme úzkostmi, může pro nás být pochopení této dynamiky velmi přínosné. Často totiž máme tendenci podléhat nadměrnému vlivu superega, které nás neustále nutí plnit nerealistická očekávání a trestá nás za každou chybu. To může vést k silným pocitům nejistoty, perfekcionismu a nízké sebehodnotě.

Když se naučíme lépe rozlišovat své vnitřní hlasy, může se pro nás svědomí stát zdrojem vnitřní moudrosti a opory, která nás povede k dobrému a zodpovědnému jednání. Místo neustálého sebeobviňování a trestání se můžeme zaměřit na kultivaci soucitu a laskavosti vůči sobě samému – tak, jak by to dělalo jeho svědomí. To může výrazně pomoci ke zmírnění úzkostí a posílení celkové duševní pohody.

Vyberte si balíček kurzů, který řeší vaše potíže jako celek:

Balíčky kurzů jsou vytvořené pro řešení příznaků, které se často vyskytují společně. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá tomu, jak se cítíte, co prožíváte, co vás trápí. Získáte tak kompletní řešení, které vám umožní bez otálení začít s účinnou terapií vlastními silami. Kurzy v balíčcích jsou navíc cenově výhodnější, ušetříte dalších 30 %.

Zbořte své bariéry a bloky

Tím prvním nejdůležitějším krokem v boji proti úzkostem, panickým atakám i depresi je vaše rozhodnutí nenechat se porazit. V takovém rozhodnutí mohou bránit některá hluboce zakořeněná přesvědčení, neužitečné postoje, a různé těžko uchopitelné obavy a strachy. Přečtení knihy vám pomůže takové bariéry a bloky překonat.

Více informací o knize

Nikoho zbytečně neobtěžuji. Zásady zpracování osobních údajů

Začněte spát lépe už dnes

Dozvíte se, jak účelně využít kognitivně-behaviorální terapii ke správnému nastavení spánkového režimu, naučíte se odstranit negativní myšlenky a úzkost před usnutím, osvojíte si prověřené techniky urychlující usínání a navozující kvalitní spánek, a odnaučíte se zlozvyky, kterými jdete sami proti sobě. Budete vědět, co přesně dělat, abyste zase mohli rychle usínat a nepřerušovaně spát zdravým spánkem.

BONUS: Spolu s knihou získáte nahrávku meditace pro rychlé usínání a klidný spánek. Hlasem naváděná imaginace je vhodná pro každého, kdo trpí nespavostí způsobenou negativními myšlenkami, starostmi, stresem, úzkostí, depresí nebo obavami z panické ataky. 

Ihned po zaplacení Vám do e-mailu přijdou odkazy ke stažení e-knihy a nahrávky meditace.

Více informací o knize

Běžná cena e-knihy s meditací: 472 Kč

Vaše cena -40 %: 269 Kč

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů